fbpx

Algemene voorwaarden
Dit document bevat de voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van de sites die verband houden met de groep www.stecocentar.com

Steco is van mening dat door de toegang tot en het bekijken van het materiaal op websites en andere vormen van interactie op onze sites volledig zijn gelezen, begrepen en geaccepteerd als de gebruiksvoorwaarden voor de sites die in het document dat voor u ligt. Als u de gebruiksvoorwaarden niet accepteert, gelieve dan onze sites niet te gebruiken, noch deze site.

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden
Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden betekent dat al uw handelingen op onze websites, de informatie die u achterlaat, bestellingen, diensten en ondersteuning die u realiseert, communicatie in welke vorm dan ook, zoals met onze vertegenwoordigers en met andere gebruikers van sites dat u volledig verantwoordelijk bent voor uw handelingen in overeenstemming met alle van toepassing zijnde overheidsvoorschriften van waaruit een bezoeker onze websites bezoekt of terechtkomt.

Beperkingen op het gebruik
Steco behoudt het auteursrecht op het volledige materiaal dat op zijn websites wordt gepubliceerd. Het materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd,  op de lokale computer, getoond in openbare screenings, verzonden in welke vorm dan ook, met inbegrip van elektronische, mechanische of enige andere vorm, zonder voorafgaande toestemming van Steco . Steco geeft toestemming voor het weergeven, kopiëren, distribueren en verzenden naar de lokale computer van materiaal van deze site alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, maar tegelijkertijd is het verboden om de inhoud van het materiaal aan te passen of te wijzigen of het auteursrecht op het materiaal te claimen. Steco staat het maken van “spiegelsites” met hun materiaal niet toe. Elk ongeoorloofd gebruik van enig materiaal op deze site kan schade toebrengen aan auteursrechten, privacy rechten, merkenrechten, merkenrecht of ander auteursrecht, volgens de toepasselijke nationale en internationale regelgeving.

Handelsmerken
De namen van producten en diensten en alle andere promotionele namen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Steco behoudt zich het recht voor om al hun handelsmerken te gebruiken en te beschermen onder de toepasselijke nationale en internationale regelgeving. De regels voor verdere overdracht Alle gegevens die u op onze sites achterlaat, zullen worden gebruikt in overeenstemming met de Steco Privacy Policy. Rechten die op basis van contracten aan gebruikers worden toegekend, mogen niet aan derden worden overgedragen. Steco zal op geen enkele wijze misbruik maken van de door u verstrekte informatie of deze aan derden verstrekken. Bij het doorsturen van onze  sites naar een externe site, is Steco op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze sites, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden
Steco kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de gebruiksvoorwaarden van al
onze sites wijzigen. Door gebruik te maken van deze sites gaat u er ook mee akkoord om deze
site en het gedeelte “Servicevoorwaarden” regelmatig te bezoeken, zodat u altijd op de hoogte
bent van de geldende regels.
Auteursrecht
Het auteursrecht op het gehele materiaal op deze site, is voorbehouden aan Steco.

Privacybeleid
Steco respecteert uw privacy. In het kader van de normale bedrijfsvoering verzamelen en bewaren wij uw gegevens en opmerkingen die u ons verstrekt om onze dienstverlening te verbeteren en u een aangenamere ervaring te bieden in de omgang met onze zakelijke diensten. Het gaat om de verwerking van uw aanvraag en bestellingen, het leveren van een verscheidenheid aan diensten, technische ondersteuning, het leveren van nieuws over nieuwe producten en diensten, en het in overweging nemen van uw opmerkingen en suggesties. Steco zal op geen enkele wijze misbruik maken van de door u verstrekte informatie of deze aan derden verstrekken. Bij het doorsturen van onze sites naar een externe site is Steco op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze sites.

Privacy verklaring
Steco centar d.o.o., hierna te noemen Steco, respecteert de privacy van elke persoon die onze website bezoekt. Wij willen u graag informeren over het soort gegevens dat Steco verzamelt en hoe deze worden gebruikt. U komt ook te weten hoe u de juistheid van deze informatie kunt controleren en hoe u ervoor kunt zorgen dat deze gegevens door Steco worden verwijderd. De gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de  voorschriften inzake gegevensbescherming van het land waar de verantwoordelijke afdeling voor gegevensverwerking is gevestigd. Wij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens worden nageleefd.
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op de Steco-websites.

Verzameling, gebruik en verwerking van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen alleen gegevens over een bepaalde persoon voor verwerkings- en gebruiksdoeleinden, als u vrijwillig besluit om de gegevens in te voeren of als u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor geeft. Door dit te doen, accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.  Bij een bezoek aan onze website worden bepaalde gegevens automatisch op onze servers opgeslagen met het oog op de systeemadministratie of voor statistische of back-up doeleinden. Deze gegevens omvatten de naam van uw internetprovider, in sommige gevallen uw IP-adres, de versie van uw browsersoftware, het besturingssysteem van de computer waarmee u onze website bezoekt, de website die u gebruikt om ons te bezoeken, de websites die u bezoekt terwijl u bij ons bent en, indien van toepassing, de zoektermen die u heeft gebruikt om onze website te vinden. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen dergelijke gegevens het mogelijk maken om conclusies te trekken over bepaalde bezoekers van de website. In dit verband worden echter geen persoonsgerelateerde gegevens gebruikt. Dergelijke gegevens worden alleen gebruikt nadat ze anoniem zijn gemaakt. Indien Steco gegevens doorgeeft aan een externe dienstverlener, worden technische en organisatorische maatregelen genomen die garanderen dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Als u ons vrijwillig persoonlijke gegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens niet gebruiken, verwerken of overdragen buiten de wettelijk toegestane of door u in uw toestemmingsverklaring vastgestelde grenzen. Bovendien zullen wij uw gegevens alleen overdragen als wij daartoe door officiële of gerechtelijke bevelen verplicht zijn. Eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze pagina gepubliceerd. Zo kunt u
zich te allen tijde informeren over welke gegevens wij opslaan en hoe wij deze gegevens verzamelen en gebruiken.

Veiligheid
STECO zal uw gegevens volledig en veilig opslaan en zal alle nodige maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of verandering. De partners van STECO die toegang hebben tot uw gegevens om producten of diensten te leveren in het kader van uw contract met STECO, zijn contractueel verplicht om al deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. In sommige gevallen zal het voor STECO noodzakelijk zijn om uw vragen aan deze filialen te bezorgen. In deze gevallen worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Gegevens over personen die betrekking hebben op kinderen Steco wil geen gegevens verzamelen over kinderen jonger dan 14 jaar. Waar nodig zal het STECO op de juiste plaats specifiek de aandacht vestigen op kinderen dat zij geen persoonlijke  gegevens hoeven te verstrekken. Als ouders of andere wettelijke voogden ontdekken dat de kinderen die onder hun toezicht staan het STECO persoonlijke gegevens hebben verstrekt, eisen wij dat ouders of voogden onmiddellijk contact met ons opnemen via ons e-mailadres (bijlage punt 6) als zij willen dat deze gegevens worden verwijderd. STECO zal er zeker en vast voor zorgen dat deze informatie onmiddellijk wordt verwijderd.

“Cookies”
Om het gebruik van onze website te vergemakkelijken, passen wij een systeem van “cookies” toe. Dit zijn kleine eenheden van gegevens die nodig zijn voor het gebruik van onze website, en uw browser slaat deze tijdelijk op de harde chijf van uw computer op. De informatie in “cookies” wordt onder andere gebruikt voor een betere navigatie en een eenvoudiger gebruik van onze website. De door ons gebruikte “cookies” verzamelen geen persoonlijke gegevens. De meeste
browsers accepteren automatisch “cookies”. Dit kan worden vermeden door de manier waarop u de instellingen van uw browser wijzigt (Settings). “Cookies” die op uw computer zijn opgeslagen, kunnen altijd worden verwijderd door tijdelijke internetbestanden te verwijderen (“Tools / Extra’s” – “Internetopties” in het browsermenu).
Uw wensen en eisen / verantwoordelijke voor de gegevensbescherming Het STECO zal de opgeslagen informatie na de wettelijke termijn of na de contractuele termijn  of indien deze niet meer nodig is, wissen. Uiteraard kunt u te allen tijde verzoeken om de gegevens die op u betrekking hebben, te wissen. U heeft ook het recht om op elk moment de toestemming die u hebt gegeven voor de toekomstige verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Als u in dergelijke gevallen andere wensen heeft in verband met uw persoonlijke gegevens, stuur dan een e-mail naar ons adres. Neem ook gerust contact met ons op om te weten welke informatie wij over u hebben verzameld en welke gegevens wij over u hebben verzameld. Wij zullen proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Sociale widgets op Facebook
Onze website zou add-ons (plug-ins) kunnen hebben, voor Facebook Inc., 1601 S California Avenue 1601, Palo Alto, CA 94303, USA (Facebook). In het bijzonder, kan het een soort van supplementen Facebook “Like” of “I like it” knop of vergelijkbaar zijn. Als u een van onze internetsites, die is uitgerust met dergelijke toevoegingen, bezoekt, zal uw internetbrowser een directe verbinding met de Facebook-server tot stand brengen en zal de plugin op het scherm worden weergegeven via communicatie met uw browser. De Facebook-plug-in informeert hun server over onze webpagina’s die u hebt bezocht. Als u een profiel op Facebook heeft en u bij uw bezoek aan onze website bij het account op Facebook bent ingelogd, zal Facebook deze informatie naar uw gebruikersaccount op Facebook sturen. Met behulp van een van de functies van additieven (bijv. het klikken op de “Vind ik leuk”-knop, of het achterlaten van commentaar),
zal deze informatie ook worden overgedragen aan uw gebruikersaccount op Facebook. Voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door de rechten van Facebook op bescherming van uw privacy in dit  erband, kunt u de informatie over gegevensbescherming op Facebook vinden. Om te voorkomen dat Facebook bij uw bezoek aan onze website verbinding maakt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook afmelden bij de  acebook-account. Soortgelijke voorwaarden gelden ook voor de andere netwerken die op onze website worden genoemd.

Auteursrecht
De volledige inhoud van de auteur, met inbegrip van afbeeldingen, tekst, software en andere materialen, valt onder de bescherming van de bestaande wet op het auteursrecht en de naburige rechten. Indien u een deel van de inhoud van de STECO-websites wilt publiceren, ongeacht welke media (elektronische, gedrukte of internetmedia), is het verplicht om voorafgaande schriftelijke toestemming van Steco Center te verkrijgen. Ongeautoriseerd gebruik zal worden  beschouwd als een schending van de STECO auteursrechten en kan leiden tot juridische geschillen. Bepaalde informatie op de Steco-websites kan in een gepaste vorm worden doorgegeven, op voorwaarde dat in de gepaste vorm zichtbaar is aangegeven dat de “informatie afkomstig is van www.stecocentar.com ” en onderworpen is aan de toekomstige verplichting om de wet op het auteursrecht en de naburige rechten na te leven.

E-mail Regels
Elke e-mail met bijlagen die over servers van Steco Centre d.o.o.o. (hierna gezamenlijk Bericht) wordt verplaatst (hierna gezamenlijk Bericht) is eigendom van Steco Centre Ltd (hierna SC) en is uitsluitend bestemd voor de ontvanger(s) aan wie het bericht is gericht. Indien u het gevoel heeft dat u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, is het noodzakelijk om de afzender en SC onmiddellijk op de hoogte te stellen van: support.mail@montaznekucesteco.com en het bericht van uw computer te verwijderen. Houd er rekening mee dat elk bericht dat van de server – het domein montaznekucesteco.rs en door personen die geregistreerd zijn in dit domein, wordt beschouwd als zakelijke correspondentie van Steco Centre d.o.o. en dat elk bericht vertrouwelijke Steco Centre d.o.o.o. informatie is. Daarnaast kan bepaalde inhoud bedrijfsgeheimen van andere bedrijven, officiële staatsgeheimen en andere informatie bevatten die niet bestemd is voor andere personen dan de geadresseerden van het bericht. Houd er rekening mee dat het bericht persoonlijke gegevens van burgers kan bevatten en dat dergelijke informatie onderhevig kan zijn aan wettelijke bescherming en interne regels van de Cvt, en behandeld kan worden volgens speciale procedures die deze regels regelen. Ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde behandeling van persoonlijke gegevens in
overeenstemming met de bovenstaande regels en procedures die op onze sites worden vermeld, brengt wettelijke aansprakelijkheid met zich mee. De meningen en opvattingen die in het bericht worden geuit vertegenwoordigen niet
noodzakelijkerwijs de officiële en wettelijk bindende meningen en houdingen van het bedrijf Steco Centre d.o.o.o. In het geval dat u hetzelfde nodig heeft om zaken te doen met SC of informatie, neem dan contact op met de bevoegde personen van SC op een duidelijke en ondubbelzinnige manier. Adressen van bevoegde personen en personen die bevoegd zijn om namens SC te communiceren zijn beschikbaar op onze website en in openbare registers in landen waar  SC actief is. Het kopiëren, opslaan, doorsturen, printen en publiceren van berichten of informatie als inhoud  van berichten is ongeautoriseerd en illegaal. Wij vestigen uw aandacht op ongeautoriseerd gebruik en verkeersberichten of de inhoud ervan op enigerlei wijze kan leiden tot uw materiaal, disciplinaire en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid, afhankelijk van het type correspondentie en de inhoud van specifieke berichten, in overeenstemming met de wetgeving. SC beschikt over de meest geavanceerde verdedigingssystemen van hun bedrijfsnetwerk tegen computervirussen, kwaadaardige code en ongeoorloofde indringing in het voorkomen van nadelige gevolgen met betrekking tot elektronische correspondentie en persoonlijke informatie van haar deelnemers en andere personen. SC beschermt haar gegevens in overeenstemming met de hoogste internationale normen en voorschriften op dit gebied.
Echter, zoals in de praktijk van het moderne elektronische verkeer, is SC niet aansprakelijk met betrekking tot de mogelijke gevolgen die een persoon kan worden verdragen op basis van de informatie in dit document, misbruik van berichten en de inhoud ervan, kwaadwillige code of computervirussen.

Leven in veilige, gezonde en comfortabele STECO-huizen