Ovaj dokument sadrži Uslove pod kojima možete koristiti sajtove povezane grupe www.stecocentar.com
Steco smatra da ste pristupanjem i pregledanjem materijala na sajtovima i svim drugim vidovima interakcije na našim sajtovima u potpunosti pročitali, shvatili i prihvatili Uslove korišćenja sajtova koji se nalaze u dokumentu
koji je pred vama. Ako ne prihvatate Uslove korišćenja, molimo vas da ne koristite naše sajtove kao ni ovaj sajt. Prihvatanje Uslova korišćenja Prihvatanje Uslova korišćenja podrazumeva da svim svojim akcijama na našim sajtovima, informacijama koje tu ostavljate, narudžbinama i servisnom podrškom koju ostvarite, korespondenciji u bilo kom obliku, kako sa našim predstavnicima tako i sa drugim korisnicima sajtova u potpunosti odgovarate za svoje postupke po svim važećim propisima države iz koje posetilac dolazi odnosno pristupa našim sajtovima. Ograničenja pri upotrebi Steco zadržava sva autorska prava nad kompletnim materijalom objavljenim na sajtovima. Materijal ne sme biti
kopiran, reprodukovan, distribuiran, prenešen na lokalni računar, prikazan na javnim projekcijama, poslat ili transmitovan u bilo kojoj formi, bilo kojim sredstvom, uključujući, elektronske, mehaničke ili bilo koje druge oblike
bez prethodne saglasnosti od strane Steco-a i ugovorenih prava. Steco daje saglasnost da se prikaže, kopira, distribuira i prenese na lokalni računar materijal sa ovog sajta samo za ličnu, ne-komercijalnu upotrebu, ali je pri tome zabranjeno menjanje sadržaja materijala kao i polaganje bilo kada autorskog pravo nad tim materijalom.
Steco ne dozvoljava pravljenje “mirror” sajtova sa svojim materijalom. Svaka ne-autorizovana upotreba bilo kog materiala koji se nalazi na ovom sajtu može povrediti autorska prava, prava privatnosti, zakone o trgovačkim markama ili neki drugi Copyright, shodno važećim domaćim i internacionalnim propisima. Zaštićeni znaci Imena proizvoda i usluga kao i svi drugi promovisani nazivi su zaštićeni znaci njihovih vlasnika. Steco centar zadržava pravo na korišćenje i zaštitu svih svojih zaštićenih znakova po važećim domaćim i internacionalnim propisima.

Pravila dalje transmisije
Sve podatke koje ostavite na našim sajtovima koristićemo u skladu sa Politikom zaštite privatnosti Steco Centra.
Sva odobrenja doznačena korisnicima na osnovu ugovora od strane Steco-a, ne mogu se preneti na treća lica.
Steco ni na koji način neće zloupotrebiti informacije dostavljene sa Vaše strane niti ih dati trećim licima.
Pri redirekciji sa naših sajtova na bilo koji spoljašnji sajt, Steco ni u kom smislu ne odgovara za te sajtove.

Izmena uslova korištenja
Steco može u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promeniti Uslove korišćenja svih naših sajtova. Takođe, koristeći ove sajtove obavezujete se da ćete periodično posećivati segment sajta sa Uslovima korišćenja kako bi uvek bili informisani o aktuelnim pravilima. Zaštita autorskih prava Autorska prava celokupnog materijala na ovom sajtu, zadržana su od strane Steco centra.

Zaštita privatnosti
Steco poštuje Vašu privatnost.
U okviru poslovanja, prikupljamo i čuvamo Vaše informacije i primedbe dostavljene sa Vaše strane, da bi poboljšali našu uslugu i omogućili Vam prijatnije iskustvo u interakciji sa našim poslovnim servisima. To podrazumeva procesiranje Vaše prijave i narudžbine, pružanje raznih usluga, pružanje tehničke podrške, dostavljanje vesti o novim proizvodima i uslugama i razmatranje Vaših primedbi i sugestija. Steco ni na koji način neće zloupotrebiti informacije dostavljene sa Vaše strane niti ih dati trećim licima. Pri redirekciji sa naših sajtova na bilo koji spoljašnji sajt, Steco ni u kom smislu ne odgovara za te sajtove.

Saopštenje o poštovanju privatnosti

Opšte
Steco centar d.o.o., u daljem tekstu Steco, poštuje privatnost svakog lica koje poseti naš veb sajt. Želeli bismo da Vas informišemo o tipu podataka koje Steco prikuplja i o načinu na koji se ti podaci koriste. Takođe ćete saznati i kako možete da proverite tačnost informacija i da se postarate da STECO te podatke izbriše. Podaci se prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka u zemlji u kojoj se nalazi nadležno odeljenje za obradu podataka. Preduzimamo sve neophodne mere da bismo obezbedili puno poštovanje tih zakonskih propisa. Ovo saopštenje o zaštiti privatnosti ne odnosi se na veb sajtove kojima se može pristupiti sa linkova naznačenih na Steco-vim
web sajtovima.

Prikupljanje, upotreba i obrada podataka o ličnosti

Prikupljamo podatke koji se odnose na konkretnu ličnost radi obrade i korišćenja samo ako dobrovoljno odlučite da unesete te podatke ili izričito date svoj pristanak na to. Vaše lične podatke koristimo isključivo radi ponuda proizvoda i usluga koje Vas zanimaju a deo su našeg poslovanja. Davanjem te vrste saglasnosti, prihvatate sledeće uslove korišćenja. Kada posećujete naš veb sajt, neki podaci se automatski skladište na našim serverima shodno potrebama upravljanja sistemom, odnosno u statističke svrhe ili u cilju izrade rezervne kopije (backup). Ti podaci obuhvataju ime Vašeg internet provajdera, u nekim slučajevima Vašu IP adresu, verziju Vašeg softverskog pretraživača (browser), operativni kompjuterski sistem koji je korišćen da bi se pristupilo našem veb sajtu, veb sajt koji koristite da biste nas posetili, veb sajtove koje posećujete dok ste u kontaktu sa nama i, ukoliko je to u datoj situaciji primenljivo, sve reči na osnovu kojih ste pretraživali da biste došli do našeg web sajta. U zavisnosti od okolnosti, iz tih podataka se možda mogu izvući izvesni zaključci o nekim posetiocima veb sajta. Međutim, u tom kontekstu ne koriste se nikakvi podaci o  ličnosti. Ovi podaci koriste se isključivo pošto su anonimno uneti. Ako Steco prenese podatke bilo kom spoljnom provajderu, biće preduzete tehničke ili organizacione mere koje jemče da će taj prenos podataka biti izvršen u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Ako nam dobrovoljno dostavite podatke o svojoj ličnosti, mi te podatke nećemo koristiti, obrađivati niti preneti izvan okvira dopuštenih zakonom ili onih okvira koje Vi sami definišete u svojoj izjavi saglasnosti. Pored toga, mi ćemo vaše podatke dostaviti samo ukoliko smo u obavezi da to učinimo na osnovu zvaničnog ili sudskog naloga.
Sve eventualne promene u ovom saopštenju o čuvanju privatnosti biće objavljene na ovoj stranici. To vam omogućuje da se blagovremeno obavestite o tome koje podatke skladištimo i na koji način prikupljamo i koristimo te podatke.

Bezbednost
Steco će Vaše podatke uskladištiti potpuno bezbedno i zato će preduzeti sve mere neophodne za zaštitu Vaših podataka od gubitka, zloupotrebe ili promena. Steco-vi ugovorni partneri koji imaju pristup Vašim podacima da bi Vam u ime Steco-a pružili određenu uslugu imaju ugovornu obavezu da sve te podatke drže u tajnosti i ne mogu ih koristiti ni u kakve druge svrhe. U nekim slučajevima, biće neophodno da Vaše upite dostavimo Steco-vim podružnicama. I u tim slučajevima Vaši podaci će biti tretirani kao poverljivi.

Podaci o ličnosti koji se odnose na decu
Steco ne želi da prikuplja podatke o deci mlađoj od 14 godina. Tamo gde je to neophodno, Steco će na odgovarajućem mestu izričito skrenuti pažnju deci da ne treba da dostavljaju Steco-u podatke o svojoj ličnosti. Ako roditelji ili drugi pravni staratelji otkriju da su deca koja su pod njihovim nadzorom dostavila Steco-u podatke o ličnosti, zahtevamo da nas ti roditelji odnosno staratelji bez odlaganja kontaktiraju na našu e-mail adresu (dodatno tačka 6) ako žele da ti podaci budu izbrisani. Svakako ćemo se, bez odlaganja, postarati da ti podaci budu izbrisani.

Cookies
Da bismo olakšali korišćenje našeg web sajta, primenjujemo sistem “cookies”. To su male jedinice podataka koje su neophodne za korišćenje našeg veb sajta, a Vaš pretraživač (browser) ih privremeno skladišti na hard disku Vašeg kompjutera. Informacije sadržane u “cookies” služe, između ostalog, pre svega za poboljšanu navigaciju i omogućuju da se naš sajt bez teškoća koristi. “Cookies” koje mi koristimo ne sadrže nikakve uskladištene podatke o ličnosti. Većina pretraživača automatski prihvata “cookies”. To možete izbeći ako promenite način na koji je podešen (settings) Vaš pretraživač. “Cookies” koje su uskladištene u Vašem računaru možete u svakom trenutku ukloniti tako što ćete izbrisati privremene internet fajlove (“Tools/Extras”-“Internet options” na traci pretraživača).

Vaše želje i zahtevi / službenik zadužen za zaštitu podataka
Uskladištene podatke Steco će izbrisati po isteku zakonskog roka ili po isteku ugovornog predviđenog roka skladištenja, ili ukoliko oni Steco-u više nisu potrebni. U svakom trenutku Vi, razume se, možete zatražiti da podaci koji se odnose na Vas budu izbrisani. Takođe imate pravo da u svakom trenutku povučete pristanak koji ste dali za buduću obradu podataka o Vašoj ličnosti. U takvim slučajevima, ako imate bilo kakvu drugu želju u vezi sa podacima koji se odnose na Vašu ličnost, molimo Vas da dostavite e-mail na našu adresu. Takođe Vas molimo da nas na ovaj način kontaktirate ako želite da saznate da li smo prikupili neke podatke o Vama i, ako jesmo, koji su to podaci. Postaraćemo se da smesta odgovorimo na Vaše pitanje.

Facebook društveni dodaci
Naša internet stranica bi mogla imati dodatke (plug-ins) društvene mreže facebook. com, kojim upravlja Facebook Inc., 1601 S California avenija, Palo Alto, CA 94303, SAD (Facebook). Konkretno, to bi mogli biti dodaci tipa Facebook “Like” odnosno “Dopada mi se” taster ili slični. Ako pristupite nekoj od naših internet stranica koja je opremljena takvim dodacima, Vaš internet pretraživač će uspostaviti direktnu vezu sa Facebook serverom i dodatak će biti prikazan na ekranu kroz komunikaciju sa Vašim pretraživačem. Dodatak će obavestiti Facebook server koju ste od naših internet stranica posetili. Ako imate profil na Facebooku i ulogovani ste na korisnični nalog na Facebook-u, kada posetite našu internet stranicu, Facebook će preneti ovu informaciju Vašem korisničkom nalogu na Facebooku. Koristeći bilo koju od funkcija dodataka (npr. klikom na Like taster, ili ostavljanjem komentara), ova informacija će biti takođe preneta na Vaš korisnički nalog na Facebooku. Dodatne informacije o prikupljanju i upotrebi podataka od strane Facebook-a o pravima i mogućnostima zaštite Vaše privatnosti u ovom kontekstu, možete pronaći
u informacijama o zaštiti podataka na Facebooku. Kako bi sprečili da Facebook poveže posetu našoj internet stranici sa Vašim koriničkim nalogom na Facebooku, morate se izlogovati sa Facebook naloga pre nego što posetite našu internet stranicu. Slični uslovi važe i za ostale mreže navedene na našim sajtovima.

Copyright
Autorska prava
Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa Steco-vih sajtova
bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Steco centra. Neovlašćeno korišćenje smatra ćemo povredom Steco-vih autorskih prava i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa Steco sajta mogu se preneti u adekvatnom obliku i da se vidno navede i u adekvatnom obliku, da je ta ” informacija preuzeta sa sajta www.montaznekucesteco.com. ” kao i uz daljnju obavezu poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Pravila e-pošte
Svaki e-mail sa prilozima koji je u prometu preko servera Steco Centar d.o.o. (u daljem tekstu zajedno: Poruka) je vlasništvo Steco Centar d.o.o. (u daljem tekstu: SC) i namenjen je isključivo primaocu/primaocima na koga/koje je adresiran. U slučaju da smatrate da ste Poruku primili greškom, potrebno je da o tome bez odlaganja obavestite kako pošiljaoca tako i stručne službe SC na adresu: stecocentar@stecocentar.com i poruku obrišete sa vašeg računara. Molimo da imate u vidu da se svaka Poruka upućena sa servera – domena montaznekucesteco.rs i od strane lica registrovanih na tom domenu, smatra poslovnom korespondencijom Steco Centar d.o.o. i da svaka Poruka predstavlja poslovnu tajnu kompanije Steco Centar d.o.o. Osim toga, pojedini sadržaji mogu predstavljati poslovne tajne drugih kompanija, službene tajne državnih organa i druge podatke koji nisu namenjeni drugim licima osim onim na koje je Poruka adresirana.
Molimo da imate u vidu i da Poruka može sadržati lične podatke građana i informacije koje podležu zaštiti kako zakonskih, tako i internih propisa SC, i kojima se rukuje prema posebnim procedurama koje ti propisi uređuju. Neovlašćeno korišćenje i rukovanje ličnim podacima mimo pomenutih propisa i procedura, navedenih na našim sajtovima, povlači zakonsku odgovornost. Mišljenja i stavovi iskazani u Porukama ne predstavljaju nužno zvanična i pravno-obavezujuća mišljenja i stavove kompanije Steco Centar d.o.o. U slučaju da su vam isti potrebni u svrhe poslovanja sa SC ili informisanja, molimo da ih zatražite od ovlašćenih lica SC na jasan i nedvosmislen način. Adrese ovlašćenih lica kao i lica ovlašćenih za komunikaciju ispred SC dostupna su na našim internet-stranicama i u javnim registrima država u kojima SC posluje.
Svako umnožavanje, čuvanje, prosleđivanje, štampanje i objavljivanje celine, delova Poruke ili sadržine informacija iz Poruke je neovlašćeno i zakonom zabranjeno. Skrećemo vam pažnju, da neovlašćeno korišćenje i promet Poruka ili njihove sadržine na bilo koji način može izazvati vašu materijalnu, disciplinsku i/ili krivičnu odgovornost zavisno od vrste korespondencije i samog sadržaja konkretne Poruke, a u skladu sa zakonskim propisima. SC raspolaže najsavremenijim sistemima odbrane svojih poslovnih mreža od kompjuterskih virusa, štetnih kodova i neovlašćenih upada i o prevenciji njihovih štetnih posledica u odnosu na elektronsku korespondenciju i lične podatke njenih česnika i drugih lica stara se u skladu s najvišim međunarodnim standardima i propisima iz tih oblasti. Ipak, obzirom na praksu u savremenom elektronskom saobraćaju, SC ne snosi odgovornost u vezi sa eventualnim posledicama koje može pretrpeti bilo koje lice po osnovu informacija sadržanih u Poruci, zloupotreba Poruke i njenog sadržaja, štetnog koda ili kompjuterskog virusa.

Živite sigurno, zdravo i udobno u kućama Steco
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.